Warszawa, 11 lipca 2011

ZAŁOŻENIA IDEOWO-PROGRAMOWE MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW 70. ROCZNICY APOGEUM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH SZOWINISTÓW W LATACH 1939-1947


W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą apogeum ludobójstwa, dokonanego na polskiej ludności wiejskiej Kresów Wschodnich II RP przez szowinistów ukraińskich – Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Kresowy Ruch Patriotyczny, pragnąc godnie uczcić pamięć bestialsko pomordowanych bezbronnych ofiar, powołuje Międzynarodowy Komitet Honorowy Obchodów.


Patronami obchodów zostali obrani:

ZYGMUNT JAN RUMEL i WIKTOR POLISZCZUK


Uroczystości rocznicowe będą się odbywać pod hasłem:

POLSKA - UKRAINA - PRZYJAŹŃ I PARTNERSTWO

OUN - UPA - HAŃPA I POTĘPIENIE


Komitet stoi na gruncie wierności prawdzie historycznej. A oto sprawy, które wymagają udziału polskich władz państwowych:

 1. Pomimo deklarowanego partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy, dotychczas nie było godnego pochówku większości ofiar ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich, głównie z OUN-UPA, a szczątki pomordowanych do dziś poniewierają się w nieoznaczonych i nieznanych miejscach.

 2. W oficjalnej historiografii ukraińskiej i polskiej prawda o tym ludobójstwie jest fałszowana, a jej okrucieństwa i rozmiary są pomniejszane.

 3. W 1991 roku Senat III RP podjął uchwałę potępiającą Operację „Wisła”. Ta uchwała była oparta na przesłankach niezgodnych z prawdą historyczną i zapoczątkowała ciąg fałszerstw. (Prawdą jest, że Operacja „Wisła” położyła kres ludobójstwu UPA w województwie rzeszowskim i terenach nadbużańskich).

 4. Stanowczo protestujemy przeciw odsłonięciu pomnika w Sahryniu, ponieważ wieś ta stanowiła ufortyfikowaną bazę wypadową UPA, skąd dokonywano zbrodniczych ataków na ludność polską. Planowana obecność tam prezydentów Polski i Ukrainy będzie kolejnym aktem oficjalnego fałszowania historii. Prezydent RP nie powinien legitymizować gloryfikowania zbrodniarzy z OUN-UPA, tak jak to czynił swego czasu prezydent A. Kwaśniewski, który ufundował i uroczyście odsłonił pomnik upowców w Jaworznie oraz wielokrotnie przepraszał Ukraińców za – jak to określił – „polskie bezeceństwa”.

 5. Z oburzeniem odnotowujemy zablokowanie podjęcia przez Sejm RP projektu uchwały o ustanowieniu dnia 11 lipca Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Ten projekt został zdjęty z porządku dziennego obrad Sejmu przez marszałka Grzegorza Schetynę. Jak twierdzi przewodniczący Światowego Kongresu Nacjonalistów Ukraińskich Jewgienij Czulij, interweniował on w tej sprawie u Marszałka Sejmu. Zdjęcie z porządku obrad Sejmu projektu tej uchwały stoi w wyraźnej sprzeczności z Uchwałą Sejmu RP z dnia 15 lipca 2009 r., w której zawarta jest dyspozycja przywrócenia pamięci współczesnym pokoleniom prawdy historycznej o tragedii Kresów Wschodnich II RP.

 6. Uważamy, że należy skończyć z głoszeniem fałszywego hasła „pojednania” Polaków i Ukraińców, gdyż nie było i nie ma między naszymi narodami nienawiści, natomiast istnieje problem ostatecznego rozliczenia i oficjalnego potępienia szowinistów ukraińskich, w tym z OUN-UPA, którzy wymordowali ponad 150 tys. Polaków oraz Żydów, Rosjan, Czechów, Ormian, Cyganów i kilkadziesiąt tys. Ukraińców, odmawiających udziału w zbrodni lub pomagających swym polskim sąsiadom. Hasło „pojednania” głoszą obecnie pogrobowcy Bandery, pragnąc w świadomości Polaków, Ukraińców i innych narodów zrównać kata z ofiarą.

 7. Należy ukazywać szerokiej opinii publicznej heroiczną postawę tych Ukraińców, którzy za pomoc Polakom zostali, wraz ze swymi rodzinami, zamordowani w okrutny sposób przez banderowską Służbę Bezpeky.

 8. Z niepokojem obserwujemy intensywne odradzanie się, szczególnie na terenie zachodniej Ukrainy, szowinizmu ukraińskiego, który ma wybitnie antypolski charakter i zgłasza publicznie roszczenia terytorialne wobec państw sąsiednich, a szczególnie wobec Polski.

Komitet Honorowy będzie współdziałać z Ogólnopolskim Komitetem Organizacyjnym Obchodów Rocznic Banderowskiego Ludobójstwa, strukturami samorządowymi, terenowymi ogniwami Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także z innymi organizacjami patriotycznymi, w tym szczególnie kresowymi. Program obchodów zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu komitetów – honorowego i organizacyjnego we wrześniu 2011 r..

Komitet Honorowy wzywa władze Rzeczypospolitej Polskiej i miasta stołecznego Warszawy do:

 1. wydania zezwolenia na wzniesienie w Warszawie pomnika wszystkich ofiar ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich, według projektu prof. Mariana Koniecznego,

 2. zrezygnowania z uroczystości odsłonięcia pomnika rzekomych ofiar Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Sahryniu,

 3. nadania obchodom 70. rocznicy zbrodni ludobójstwa charakteru oficjalnych uroczystości państwowych,

 4. oddania hołdu żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Kresowej Samoobrony Polskiej i Wojska Polskiego, którzy walczyli oraz polegli lub zostali zamordowani w czasie walk z UPA.

Przed 70. rocznicą zbrodni ludobójstwa na Kresach Wschodnich Komitet Honorowy pragnie przywrócić prawdę o historycznych zaszłościach i stworzyć przyszłym pokoleniom warunki do przyjaznego współżycia obu narodów.

Komitet oczekuje, że również strona ukraińska dokona rozliczenia ludobójstwa szowinistów ukraińskich.

Komitet stwierdza jednoznacznie, że banderowskim ludobójstwem nie obciąża narodu ukraińskiego, lecz ukraińskich szowinistów.

Przewodniczący KRP

Jan Niewiński

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Obchodów

Jarosław Kalinowski