Protest Kresowego Ruchu Patriotycznego w sprawie kandydowania Grzegorza Motyki do Rady IPNWarszawa 2.02.2011 r.

KRESOWY RUCH PATROTYCZNY


Szanowny Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z przygotowaniami do powołania władz Instytutu Pamięci Narodowej, do których kandyduje m in. Grzegorz Motyka, Kresowy Ruch Patriotyczny pragnie w tej kwestii przedłożyć swe stanowisko.

Grzegorz Motyka były pracownik IPN jest autorem powszechnie krytykowanych Tek Edukacyjnych IPN „Stosunki polsko – ukraińskie w latach 1939 – 1947”. Materiały zawarte w Tekach Edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, są tendencyjne, obarczone dużą ilością błędów i przeinaczeń fałszujących historię.

Warto przypomnieć, że Grzegorz Motyka za rozmijanie się z prawdą, liczne błędy
i przeinaczenia został „wyróżniony” przez londyński „Głos Emigracji” nagrodą „Oślich Uszu”.

Ponadto, powszechnie znany ukraiński patriota i ceniony uczony dr hab. Wiktor Poliszczuk, który jako jedyny w skali świata dokonał głębokiej analizy ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, bardzo krytycznie ocenił działalność Grzegorza Motyki. Dyskwalifikował go, jako pracownika nauki za nieuczciwość, ignorancję i cynizm oraz polityczne traktowanie tematów historycznych.

Przytoczone wyżej opinie dowodzą, że człowiek o tak negatywnych przymiotach nie powinien pełnić żadnej funkcji w Instytucie Pamięci Narodowej.


Przewodniczący
Kresowego Ruchu Patriotycznego
Jan Niewiński


k/o:
1. Pp. Senatorowie
2. Prezydent RP
3.Marszałek Sejmu
4. Media

Niniejszy protest popierają:
- Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Prezes dr Tadeusz Samborski
- Stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej – Sekretarz prof. zw. dr hab. Leszek Jankiewicz
- Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego – Przewodniczący Stefan Przywóski
- Kapituła Orderu „Polonia Mater Nostra Est” – Kanclerz Kapituły dr Janusz Dobrosz
- Klub Inteligencji Polskiej – Prezes doc. dr Rudolf Jaworek
- Światowy Związek AK Okręg Wołyński – Prezes Tadeusz Wolak